Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik ve Denetim Hizmetleri

Tasdik ve Denetim hizmeti, danışmanlık, vergi hesaplamaları ve raporlama süreçlerinin tamamını kapsamaktadır. Bu kapsamda yürütülen Tam Tasdik Hizmeti, yanlış vergi uygulamalarının erken görülmesi ve düzeltilmesini amaçlamaktadır. Ayrıca, şirketlerin iş kolları ve çalışma biçimlerine göre etkili bir vergi planlama yapabilmesine olanak sağlamaktadır

 • Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyanname tasdiki (tam tasdik)
 • KDV İade ve mahsup işlemler tasdiki
 • ÖTV Tecil-Terkin iade işlemleri tasdiki
 • İç kaynakların sermayeye eklenmesi tasdiki
 • Sermaye artışının tespiti raporları
 • Dernek, tesis, vakıf muafiyet ve istisna tasdiki işlemleri
 • Kredilere ilişkin tespit işlemleri
 • Seyahat acentelerinin turizm geliri elde etme ve döviz getirme yükümlülüklerine ilişkin tespitler
 • Ham petrol ve petrol ürünleri ithali ve LPG ile ilgili olarak talep edilecek inceleme ve tespitler
 • Organize sanayi bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi
 • İşsizlik sigortası fonunun gelir ve giderlerinin denetimi
 • Servet ve varlık incelemeleri
 • Erteleme ve taksitlendirme formları hazırlanması
 • Stok değerleme işlemleri
 • Stopaj iadesi ile gelir ve kurumlar vergisi başlıkları tasdiki
 • Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler
 • Özel beyannameler
 • Dahilde işleme belgesi tespit ve değerlendirme raporları,
 • Randıman değerlendirmesine yönelik rapor ve hizmetler
 • 3984 sayılı Radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkında Kanun uyarınca RTÜK paylarının ödenmesi işlemleri
 • 4325 Sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik
 • Edilmesi Kanuna Göre Gelir ve Kurumlar Vergisi İndiriminden Yararlanılması için tasdik raporu
 • Gözetim kapsamındaki ithal ürünler faaliyet Tasdik raporu
 • Yeminli Mali Müşavirlik mevzuatı çerçevesinde yapılan diğer tam tasdik hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

Kamu kurum kuruluşları ve özel sektörde faaliyet gösteren firmalara başta vergi mevzuatı olmak üzere aşağıdaki alanlarda hizmetler verilmektedir:

 

 • Mali Danışmanlık Hizmetleri
 • Kanun ve uygulama değişikliklerinin devamlı olarak bildirilmesi ve görüş verilmesi,
 • Muhasebe uygulama ve esasları konusunda hizmet içi eğitimlerin verilmesi,
 • Maliyet muhasebesi sistemlerinin kurulması ve belge formatlarının oluşturulması,
 • Dönemsel olarak mali tabloların oluşturularak raporlanması,
 • Yıllık beyannamelerin hazırlanması,
 • Serbest Bölge uygulamaları,
 • Yabancı Sermaye ve Kambiyo Mevzuatı uygulamaları,
 • Yap İşlet Devret ve Yap İşlet uygulamaları,
 • Mevzuat gereğince yaptırılacak tüm tasdik işlemleri,
 • Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin danışmanlıklar,
 • Uluslararası vergi anlaşmalarına ilişkin danışmanlıklar

Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

İşletmelerin sorunlarını çözme veya olanaklardan faydalanmalarını sağlamak üzere, işletmenin içinde bulunmayan bilgi, deneyim ve becerileri sağlayan bir hizmet anlayışı sunmaktayız

 

 • Yeni İşletme Organizasyonlarının Kurulması
 • Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması
 • Muhasebe Sistemleri Kurulması ve Geliştirilmesi
 • İç Denetim Organizasyonu
 • Yönetim Raporlama
 • Mali Yapı ve Karlılık Analizleri
 • Yeni Projeler Değerlendirme ve Yönlendirme
 • Birleşme/Satın Alma/Devir İşlemleri

Yabancı Sermaye Yatırımları Hizmetleri

Kılavuz Denetim, yabancı sermaye yatırımları alanında yurtiçi ve yurtdışı tecrübe ile donanmış uzman kadrosu ile yabancı yatırımcılara, yatırım sürecinin başından sonuna kadar destek olmakta ve müşavirlik hizmetleri sunmaktadır.

 

 • Şirket Kuruluşu
 • Yatırım Teşvik Belgesi Alımı
 • Muhasebe departmanının organizasyonu ve personel temini
 • Yabancı personel için çalışma ve ikamet izni alımı
 • Şirket satın almaları
 • Lisans ve royalty anlaşmalarının hazırlanması

Mali Analiz ve Kurumsal Finansman Hizmetleri

Geçmişe ait finansal sonuçlar, bilanço, nakit akım tablosu ve gelir gider tabloları yeniden düzenlenerek konsolide edilir. Konsolide tablolar analiz edilir, geçmiş performans değerlendirilir, büyüme eğilimi, gerçek karlılık risk taşıyan alanlar ve mevcut finansal varlıkların verimliliği gözden geçirilir. Faaliyet verileri incelenir ve faaliyet verimliliği ortaya çıkarılır. Tüm bunların sonucunda, sorunlu alanlar tespit edilir, iyileştirilmesi gereken unsurlar için yapılması gerekenler ve yöntemleri sunulur

 

 • Şirket değerlendirmeleri
 • Proje finansmanı konusunda danışmanlık hizmetleri
 • Özelleştirme işlemlerinde danışmanlık hizmetleri
 • Şirketlerin mali tablolarının finansal analizi
 • Stratejik Planlama, Yapılandırma ve Yeniden Yapılandırma Yönetimi
 • ERP / Entegre Yönetim Sistemleri Seçim / Uygulama Danışmanlığı
 • Bütçeleme Sistemi Tasarımı ve Uygulaması
 • İnsan Kaynakları Yapılanması Danışmanlığı
 • Aile Şirketlerinde Yönetsel Yapılanma ve Aile / Şirket Anayasası Yapılandırması
 • Finansman Modeli ve Yönetimi
 • Birleşme ve Satın Almalar

Kredi Risk Değerlendirme Hizmetleri

Vadeli mal satışı ve kredi kararı alma sürecinin belli adımlarını daha etkin hale getirerek mali performanslarını iyileştirmek ve operasyon verimliliğini arttırmak isteyen her türlü kuruluş için geliştirilmiş bilgisayar programı destekli bir kredi risk değerlendirme sistemi oluşturulmuştur.

 

Firmaların 3 yıllık finansal ve finansal olmayan verilerinden hareketle belirlenen kriterler doğrultusunda derecelendirilmesi ve bu sayede risk durumunun değerlendirilmesi temel hedefimizdir. Uluslararası kabul görmüş değerlendirme yöntem ve teknikleri ile şirketimizin yapmış ve yaptırmış olduğu testler ve deneyimler neticesinde üretilen kriterlere göre oluşan bir modeldir.

Şirketimiz bu model çerçevesinde müşterilerinin doğrudan kredi müşterileri veya kredili mal sattıkları müşterilerin ödeme kabiliyetini ve taşıdığı riskleri değerlendirme hizmeti vermektedir.

Şirket Birleşmeleri ve Bölünmesi Danışmanlığı Hizmetleri

Şirketlerin birleşmesi, bölünmesi veya birinin diğerine devri özel bilgi ve ihtisası gerektiren bir çalışmadır. Şirketimiz, gerek bilgi ve tecrübesi gerekse bünyesinde mevcut departmanlar ile müşterilerine bu konuda hizmet sunmaktadır

 • Borsa sermaye piyasası konularında danışmanlık
 • Dış ticaret, kambiyo mevzuatı ve yabancı sermaye konularında danışmanlık
 • Gümrük mevzuatı ve Serbest Bölgeler konularında danışmanlık
 • İhale mevzuatı konusunda danışmanlık
 • Muhasebe, vergi hukuku ve diğer mali mevzuat alanlarında eğitim hizmetleri verilmesi
 • Sosyal güvenlik hukuku konularıda danışmanlık